Vedtægter og husorden

Ejerforeningens vedtægter

Vedtægterne er det sæt regler, som sammen med lovgivningen, regulerer forholdet mellem ejerne, og foreningen og ejerne indbyrdes. Herudover udstikker vedtægterne rammerne for, hvordan foreningen og ejendommen skal drives.

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen til at varetage ejerforeningens og ejernes interesser og skal sikre, at foreningens vedtægter bliver overholdt.

Vedtægterne skal altid fortolkes objektivt, sagligt og i respekt for lighedsgrundsætningen. Det betyder, at alle ejere skal behandles lige. Når vedtægterne giver bestyrelsen bemyndigelse til at træffe en beslutning, skal bestyrelsen derfor altid træffe beslutningen ud fra disse grundprincipper.

Ny normalvedtægt for ejerforeninger

For ejerforeninger er der den 29. november 2020 besluttet en ny normalvedtægt, som fra 1. januar 2022 gælder for alle ejerforeninger, i vidt omfang i respekt af en af ejerforeningen vedtaget og tinglyst særvedtægt. Der er ufravigelige regler i den nye normalvedtægt, hvorfor alle ejere og ejerforeninger bør være opmærksom på normalvedtægten.

Hvis I vil vide mere, kan I finde den nye normalvedtægt hos Retsinformation.

Hvis I ønsker at vide mere om forskellen mellem den gamle og den nye normalvedtægt, kan I finde en sammenstilling udfærdiget af Indenrigs- og Boligministeriet.

Husorden

De fleste ejerforeningers vedtægter har en bestemmelse om husorden. En husorden udstikker generelle leveregler for ejerforeningens medlemmer og for eventuelle lejere.

Ofte fremgår det blot af vedtægterne, at generalforsamlingen kan fastsætte regler om husorden. Da der sjældent er formuleret særlige krav til vedtagelse af en husorden, vil en husorden i de fleste foreninger kunne besluttes med simpelt flertal - og kan derfor løbende justeres.

DEAS' standardhusorden - gratis

Brug DEAS' standardhusorden (som pdf) eller Word (.zip) og giv foreningens husorden et eftersyn.

Spørgsmål om vedtægter og husorden?

Har I spørgsmål i forbindelse med vedtægter eller husorden, kan I henvende jer til jeres faste kontaktperson hos DEAS. I kan ligeledes kontakte vores juridiske afdeling, som kan hjælpe med formulering eller tolkning af bestemmelser i vedtægterne.

Facebook

Gør bestyrelsesarbejdet lettere: få nyheder og tips
til bestyrelsesarbejdet.

Følg os