Opgaver, pligter og beslutningskompetence i en bestyrelse

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og bestyrelsen fører i løbet af året generalforsamlingens beslutninger ud i livet.

Rammerne for bestyrelsens arbejde og beslutninger er flydende. Der findes med andre ord ikke en facitliste for, hvad bestyrelsens opgaver og kompetencer er.
Populært siger man, at bestyrelsen skal tage sig af alle de opgaver og beslutninger, der er forbundet med at eje og drive en ejendom, der er ejet af en ejerforening – og som ”sædvanligvis” varetages af en bestyrelse. Det ligger heri, at bestyrelsen kan træffe alle de beslutninger, som er nødvendige for at få ejerforeningen til at fungere.

Bestyrelsens råderum fastsættes af generalforsamlingens beslutninger

Skal man være lidt mere konkret, så skal bestyrelsen sætte de initiativer i gang, og træffe de beslutninger, som er nødvendige for at føre generalforsamlingens beslutninger ud i livet. Som en naturlig konsekvens af denne tilgang, kan bestyrelsen træffe alle de beslutninger, som foreningens budget lægger op til. Budgettet sætter en øvre grænse for, hvad bestyrelsen kan beslutte.

Bestyrelsen kan også træffe de beslutninger, som følger af, at generalforsamlingen har besluttet at gennemføre et projekt, indhente rådgivning eller lignende. Igen vil en budgetramme for generalforsamlingens beslutning være afgrænsende for, hvad bestyrelsen kan træffe beslutninger om. Det følger heraf, at en beslutning på en generalforsamling altid bør indeholde mindst tre elementer:

  1. En beskrivelse af, hvad det er generalforsamlingen beslutter. Hvad skal der ske, hvilke beslutninger skal føres ud i livet?
  2. Hvad må beslutningen/projektet/initiativet koste?
  3. Hvor kommer pengene fra? (Skal de tages fra egenkapitalen, skal der optages lån, skal ejerne betale mere)

Beslutninger, der ikke indeholder disse tre elementer, kan afvises af en dirigent, da generalforsamlingen ikke har medgivet tilstrækkelig information om rækkevidden af beslutningen. 

Forretningsorden for ejerforeningens bestyrelse

Som medlemmer af en bestyrelse er I som minimum forpligtet til at sætte jer ind i vedtægternes bestemmelser om bestyrelsens virke. Vedtægterne sætter de overordnede rammer for, hvordan I skal agere som bestyrelsesmedlemmer.

I kan med fordel formulere en forretningsorden for bestyrelsen, hvor I identificerer de opgaver, som bestyrelsen skal tage sig af – og hvor I fordeler opgaverne på bestyrelsens medlemmer. 

Forretningsordenen er bestyrelsens værktøj, som ikke skal forelægges for generalforsamlingen til godkendelse.

Tegningsregler for bestyrelsen

Reglerne om bestyrelsens indgåelse af aftaler, de såkaldte tegningsregler, fremgår af vedtægterne. Det er vigtigt, at tegningsreglerne overholdes, da det sikrer generalforsamlingen kontrol med bestyrelsens arbejde, og at bestyrelsen er sammen om den daglige drift af foreningen.

 

Nyhedsbrev

Få tips og gode råd, nyt fra branchen, information om lovændringer m.m., når du er bestyrelsesmedlem.

Tilmeld dig

Beslutninger

Download vores vejledning i at træffe beslutninger i en ejerforening.

Læs mere her

Webadgang til bestyrelsen

Bliv opdateret om foreningens økonomi m.m. via DEAS' webadgang for bestyrelsen.

Log ind