Vedtægter og husorden

Vedtægter i en andelsboligforening

Vedtægterne er det sæt regler, som sammen med lovgivningen regulerer forholdet mellem andelshaveren og foreningen og andelshaverne indbyrdes.

Herudover udstikker vedtægterne rammerne for, hvordan foreningen og ejendommen skal drives.

Bestyrelsen er valgt af andelshaverne til at varetage foreningens og andelshavernes interesser og bestyrelsen skal sikre, at foreningens vedtægter bliver overholdt.

Grundprincipper

Vedtægterne skal altid fortolkes objektivt, sagligt og i respekt af lighedsgrundsætningen. Det betyder, at alle andelshavere skal behandles lige. Når vedtægterne giver bestyrelsen bemyndigelse til at træffe en beslutning, skal bestyrelsen derfor altid træffe beslutningen ud fra disse grundprincipper.

Vil I vide mere? Læs om de standardvedtægter for andelsboligforeninger, DEAS har formuleret.

Andelsboligforeningens husorden

De fleste andelsboligforeningers vedtægter har en bestemmelse om en husorden. Ofte fremgår det blot, at generalforsamlingen kan fastsætte regler om husorden – og da der sjældent er formuleret særlige krav til vedtagelse af en husorden, vil en husorden i de fleste foreninger kunne besluttes med simpelt flertal.

En husorden udstikker generelle leveregler for andelsboligforeningens medlemmer og for eventuelle lejere. Hovedprincipperne er, at beboerne udviser sund fornuft og hensyn over for de øvrige beboere og for foreningens ejendom. Typisk gives en konkret vejledning til fx håndtering af affald, brug af evt. altaner og husdyr. 
En husorden giver dermed en fælles ramme for andelshaverne og beboerne, og medvirker til et godt naboskab.

DEAS' standardhusorden - gratis

Brug DEAS' standardhusorden (som pdf) eller Word (.zip) og giv foreningens husorden et eftersyn.

Spørgsmål om jeres vedtægter eller husorden?

Har I spørgsmål i forbindelse med vedtægter eller husorden, kan I henvende jer til jeres faste kontaktperson hos DEAS.
I kan ligeledes kontakte DEAS' juridiske afdeling, som kan hjælpe med formulering eller tolkning af bestemmelser i vedtægterne.

Lettere at være andelshaver

DEAS' standardvedtægter er skrevet i et nutidigt sprog og er nemme at forstå og overholde.

Læs mere

Facebook

Gør bestyrelsesarbejdet lettere: få nyheder og tips
til bestyrelsesarbejdet.

Følg os