Tvister

Foreninger vil over tid blive part i forskellige former for tvister. Det er uundgåeligt og derfor noget, bestyrelsen bør være forberedt på.

Tvisterne kan handle om:

 • Lejere, der er utilfredse med lejens størrelse, lejemålet, vedligeholdelse, overdragelse mellem nærtstående, fremleje, advarsler (typisk støj eller vanrøgt af det lejede), opsigelser og ophævelser, betaling af leje (inkasso), osv.
 • Andelshavere, der er utilfredse med en bestyrelses- eller generalforsamlingsbeslutning, advarsler (typisk støj eller manglende vedligeholdelse af andelen), eksklusioner, fremlejeforhold, betaling af boligafgift (inkasso), osv.
 • Leverandører, der ikke leverer som aftalt, uenighed om pris, uenighed om en aftale, forsinkelse, skader på ejendommen under arbejde, osv. DEAS kan være en af disse leverandører.
 • Det offentlige, om afgørelser, beslutninger eller lignende.

Der er ingen, der bryder sig om uenighed eller tvister. Mange bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer tager det meget nært, når tvisterne opstår. Derfor bør bestyrelsen, som noget af det første, søge bistand, når der opstår en tvist.

Bestyrelsen kan altid kontakte foreningens kontaktperson, som kan sparre med bestyrelsen, og som kan vejlede bestyrelsen om, hvordan man kan komme videre.

DEAS varetager sager, der involverer lejere og andelshavere, som fx klagesager og inkasso – indtil sagen skal for domstolene. Skal en sag for en domstol, vil vi altid vejlede foreningen til at finde en egnet advokat, der kan føre sagen.

Skal en sag ikke for domstolene, men vurderes juridisk bistand at være nødvendig, kan DEAS' juridiske afdeling ofte bistå.

Tvist med DEAS

Der kan desværre opstå situationer, hvor en forening bliver utilfreds med DEAS. Sker det, opfordrer vi altid bestyrelsen til at kontakte os. Vi vil altid gøre vores bedste for at finde en løsning, som alle kan være tilfredse med.

Andelsboligforeningens bestyrelse kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis der opstår en tvist mellem jer og DEAS, som DEAS delvist eller helt afviser.

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  Først vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forsøge at finde frem til en mindelig løsning mellem bestyrelsen og DEAS ved hjælp af mediation.

  Opnås der ikke en løsning, kan I indbringe sagen til Forbrugerklagenævnet, som herefter vil træffe afgørelse.

 • Alternativ mediator

  Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke kan behandle sagen, kan både I og DEAS foreslå en anden mediator.

  Kan vi ikke blive enige om, hvem der skal være mediator, senest 14 dage efter, at én af os har peget på en alternativ mediator, så kan begge parter anmode Mediatoradvokater om at foreslå en mediator.

  Hvis konflikten ikke er løst inden otte uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, kan enhver af parterne kræve, at konflikten afgøres ved de almindelige domstole.

 • Rammer for mediation

  Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den gældende standardaftale for mediation, som fastsættes af Mediatoradvokater, Ejendomsforeningen Danmarks etiske regelsæt og reglerne om god advokatskik.

 • Kontakt

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby

  www.kfst.dk.

  Mediatoradvokater
  c/o Advokatsamfundet
  Vesterbrogade 32
  1620 København V.

  www.mediatoradvokater.dk.

Kontakt os

Tlf. 70 30 20 20

eller

Send os en mail