Typiske opgaver i andelsboligforeningens bestyrelse

Der findes ikke en facitliste for, hvad en bestyrelse skal beskæftige sig med. For at sikre, at bestyrelsen tager hånd om nødvendige opgaver, er det vigtigt, at bestyrelsen identificerer tilbagevendende og konkret vigtige opgaver i løbet af året, og at bestyrelsen tilrettelægger, hvordan disse opgaver bliver løst.

Bestyrelsen kan med fordel formulere en forretningsorden, der definerer bestyrelsens opgaver og som fordeler opgaverne mellem bestyrelsens medlemmer.

Typiske opgaver for en bestyrelse kan være:

  • Dialog og koordinering med administrator.
  • Dialog med og problemløsning i forhold til andelshavere og eventuelle lejere.
  • Styring og godkendelse af andelsoverdragelser.
  • Dialog med foreningens revisor, herunder afholdelse af et årligt regnskabs- og budgetmøde.
  • Overvågning af andelsboligforeningens lån i kreditforeninger og banker. Hvis relevant indhente forslag og formulere forslag til generalforsamlingen om omlægning af lån – i samråd med administrator, bank og realkreditinstitut.
  • Løbende kontrol med og styring af andelsboligforeningens økonomi, herunder budgetopfølgning og tilsyn med betalinger og lån mv.
  • Kontrol med og styring af eventuel vicevært/gårdmand.
  • Styring af og aftaler vedrørende arrangementer og møder, fx generalforsamlinger, møder med administrator og andre, weekendarbejde og socialt samvær.
  • Kontrol og styring af projekter, herunder i særdeleshed om vedligeholdelse og renovering af andelsboligforeningens ejendom - i samarbejde med administrator og rådgivere.
  • Håndtering af ad hoc-opgaver.