Forsikring

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at andelsboligforeningens ejendom altid er forsikret mod bygningsbrand og anden bygningsskade.
Herudover kan bestyrelsen med fordel tegne

  • husejeransvarsforsikring
  • udvidet rørskade-, svampe og insektskadeforsikring
  • glas- og kummeforsikring
  • derudover anbefaler vi altid, at der tegnes bestyrelsesansvarsforsikring.

Læs eventuelt mere om baggrunden for denne anbefaling i beskrivelsen af bestyrelsens sammensætning, ansvar og samarbejde.

Vedligehold forsikringerne årligt

Det er vigtigt, at bestyrelsen jævnligt går foreningens forsikringer igennem og herunder, at dækningsomfang og priser bliver gået igennem og eventuelt konkurrenceudsat.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at vilkårene og ikke mindst prisen for foreningens forsikringer hænger nøje sammen med i hvilken stand andelsboligforeningens ejendom er – og herunder ikke mindst med, hvordan andelsboligforeningens forsikringshistorik ser ud.

Der er mange penge at spare på generelle forsikringsvilkår og selvrisiko, hvis andelsboligforeningens ejendom er velvedligeholdt, og hvis bestyrelsen er opmærksom på, hvor forsikringspræmierne typisk er mest påvirkelige.
De seneste års forsikringsstatistikker viser, at forsikringsselskabernes største udbetalinger sker efter skader som følge af:

  • Vandskader, som skyldes dårligt vedligeholdte tage og vandinstallationer.
  • Brandskader, som følge af manglende overholdelse af retningslinjer for opmagasinering på lofter og andre fællesarealer – kombineret med ulovlige og/eller dårligt vedligeholdte elinstallationer.
  • Rør-skader, som følge af mangelfuld eller manglende vedligeholdelse af ejendommens rørsystemer og kloakker.

Et skadesbillede med hyppige og omkostningsfulde skader på eksempelvis disse tre områder, vil typisk medføre højere forsikringspræmier og/eller forbehold i forsikringsbetingelserne om, at forsikringen ikke dækker, eller kun dækker delvist.

Få forsikringsselskabets risikovurdering

I planlægningen af hvordan andelsboligforeningens ejendom skal vedligeholdes og renoveres, kan det derfor være en god ide at være opmærksom på, om forsikringsselskabet har formuleret forbehold eller anbefalinger, som bør indarbejdes i den kommende byggesag.

Det kan være en god ide, at lade andelsboligforeningens ejendom besigtige af forsikringsselskabet, så selskabets risikovurdering medtages, når bestyrelsen skal vurdere, hvilke projekter, bestyrelsen skal foreslå generalforsamlingen, at foreningen gennemfører.

Få sparring og rådgivning

DEAS samarbejder med flere forsikringsselskaber og forsikringsmæglere. Spørg jeres kontaktperson, hvis I har brug for sparring eller rådgivning om andelsboligforeningens forsikringer.

 

Bestyrelsens opgaver

Læs mere om at sidde i bestyrelsen i en andelsboligforening.

Læs mere