Andelsboligforeningens økonomi

Budgettet

Hvert år, i forbindelse med årsregnskabet, opstiller administrator et forslag til budget for det næste regnskabsår. Bestyrelsen indstiller budgettet til godkendelse på generalforsamlingen.

Samtidigt med godkendelsen af budgettet tager generalforsamlingen stilling til, hvad boligafgiften skal være i det kommende år. I forbindelse med godkendelsen af regnskabet fastsættes rammerne for de udgifter, som bestyrelsen kan afholde i driftsåret – uden at generalforsamlingen efterfølgende skal spørges.

Årsrapporten

Årsrapporten indeholder fire hovedelementer:

  • Resultatopgørelsen
  • Balancen 
  • Andelsværdiberegningen
  • Nøgleoplysninger

Resultatopgørelsen viser, hvordan året gik. Resultatopgørelsen er en detaljeret specifikation af de indtægter og udgifter, foreningen har haft i årets løb. Resultat-opgørelsen viser også, hvor meget foreningen har afdraget på realkreditlån.

Balancen viser, hvordan foreningens formue så ud ved regnskabsårets udløb. Balancen er opdelt i aktiver, der viser, hvilke værdier foreningen råder over, og passiver, der viser, hvilke gældsposter og hvilken friværdi, der er i foreningens økonomi.

Andelsværdiberegningen opgør andelenes værdi og angiver den pris, som andelshaverne maksimalt kan sælge deres andele for i det kommende år. Andelsværdien er bindende fra generalforsamling til generalforsamling.

Nøgleoplysningerne indsættes i henhold til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger og indeholder grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen, oplysninger om dens drift, herunder udlejningsvirksomhed, oplysninger om byggeteknik og vedligeholdelse og endelig oplysninger om dens finansielle forhold.

Webadgang til bestyrelsen

Bliv opdateret om foreningens økonomi m.m. via DEAS' webadgang for bestyrelsen.

Log ind

Ejendommens værdi

Vejledning: Sådan værdifastsættes foreningens ejendom.

Download pdf