Overdragelse af andel

Hos DEAS følger vi en særlig arbejdsgang. Den sikrer dig, at alle krav opfyldes, og at overdragelserne foregår effektivt og i overensstemmelse med gældende regler fra start til slut.

Når en andelsbolig skifter ejer

Herunder kan du få et hurtigt overblik over de typiske trin, når en andelsbolig skifter ejer, og dine opgaver og ansvar som sælger.
Vil du som sælger, køber eller bestyrelse i dybden med de forskellige opgaver, kan du læse vores standardprocedure, dvs. vores arbejdsgang for overdragelse af andelsboliger.

De opgaver, DEAS løser i forbindelse med overdragelsen, skal du (andelshaver) selv betale - ikke foreningen. Download prislisten for andelsoverdragelser.

 • Informer om overdragelse

  Hvis du ønsker at overdrage din andel, er første skridt at meddele bestyrelsen om det på skrift.

  Hvis din andel er behæftet med pant (fx andelsboliglån) eller udlæg, skal du også meddele panthaver (fx dit pengeinstitut) så hurtigt som muligt, at du ønsker at sælge andelsboligen.

  Panthaver skal skriftligt acceptere, at salget også gennemføres, hvis prisen er lavere end det tinglyste pant eller udlæg.

 • Vurdering af andelsboligen

  Andelsboligen skal altid vurderes inden en overdragelse.
     
  Vi har et team af byggetekniske rådgivere, der blandt andet foretager andelsboligvurderinger. De vurderer boligen sammen med dig og repræsentanter for bestyrelsen og udarbejder en vurderingsrapport.
   
  Bestil en vurdering af din andelsbolig.

 • Nøgleoplysninger

  Når din bolig er blevet vurderet, skal du eller din eventuelle ejendomsmægler kontakte DEAS, så vi kan udlevere en række oplysninger i de lovpligtige nøgleoplysningsskemaer.
     
  Du kan læse mere eller bestille nøgleoplysningerne online.   

 • Andelsboligskema

  Hvis du benytter ejendomsmægler til salget af din andelsbolig, skal der udfyldes et særligt andelsboligskema. Ejendomsmæglere kan bestille andelsboligskemaet online.

  Det besvarer en række spørgsmål om foreningen og boligen. Sammen med besvarelsen, skal mægler også modtage nogle dokumenter om foreningen og andelsboligen. Mægleren kontakter DEAS direkte, og vores honorar for at udfylde skemaet opkræves direkte hos mægleren. Se vores prisliste.        

 • Find en køber

  Hvis der ikke føres venteliste i din forening, kan du sælge andelsboligen frit. DEAS kan oplyse, om der er venteliste og om fremgangsmåden. 
    
  Hvis andelsboligen kan sælges frit, kan du kontakte en ejendomsmægler eller selv sætte andelsboligen til salg.

  Andelsboligen må ikke handles til en pris, der overstiger den maksimale salgssum, der er angivet i det særlige nøgleoplysningsskema for andelsboligen.
  Hvis du ikke benytter en ejendomsmægler, skal du selv forhandle pris med køber.

 • Når køber er fundet

  Når du har fundet din køber, skal du eller din ejendomsmægler oplyse DEAS om det, så vi kan udarbejde overdragelsens dokumenter.

  Du kan bestille overdragelsesaftalen online.

 • Køber betaler

  DEAS sender et indbetalingskort til køber, så vedkommende kan indbetale købesummen til foreningen.
  Købesummen står i overdragelsesaftalen, der også indeholder en vejledning til, hvordan og hvornår indbetalingen skal ske, hvorvidt der skal foretages delindbetaling ved aftalens underskrift, betales depositum eller stilles garanti for købesummen.

  Køber skal også betale de udgifter, der vedrører første måned efter overdragelsesdagen, samt købers honorar til DEAS.

  Hvis køber har optaget lån i forbindelse med købet, skal købers panthaver indsende adkomsterklæring til DEAS. Vi opkræver et honorar hos køber for den ekspedition. Se vores prisliste.

  Er der et tinglyst ejerpantebrev i andelen, kan køber være interesseret i at overtage det.

 • Overdragelsesdagen

  Med mindre I har aftalt andet, så overtager køber boligen på den aftalte dag kl. 12.

  Du skal huske at rydde og rengøre boligen og dine lofts- og kælderrum. Du skal aflevere alle nøgler til ejendommen, boligen og postkassen til køber.

  DEAS anbefaler, at I gennemgår lejligheden sammen, blandt andet for sammen at:
  - konstatere, at alt er til stede i boligen, jf. overdragelsesaftalen
  - kontrollere, at alt stemmer overens med overdragelsesaftalen
  - se efter, at hvidevarer, toiletter, vandhaner og brusere m.v. fungerer.

  I overdragelsesaftalen finder du oplysninger om, hvordan eventuelle mangler i lejligheden håndteres.

  Aflæsning
  Du og køber bør sammen aflæse vand-, varme-, gas- og elmålere og sørge for, at køber bliver registreret som bruger.

  Andelsbevis
  Mange foreninger anvender andelsbeviser, og sælger skal senest på overdragelsesdagen udlevere andelsbeviset til DEAS, der får det påtegnet og fremsendt til køber. Hvis beviset er blevet væk, vil DEAS udfærdige et nyt mod et gebyr.

 • Købers indsigelse mod mangler

  Mangler i boligen er som udgangspunkt en sag mellem dig og køber.

  Køber kan gøre indsigelse mod mangler i indtil 14 dage efter overtagelsesdagen. Køber skal samtidig meddele, hvilket beløb der foreslås tilbageholdt. Hvis køber gør indsigelse, vil DEAS tilbageholde en del af købesummen. Beløbet frigives til dig, når I har afklaret manglerne.

  Nogle foreninger beder på forhånd DEAS om at tilbageholde et beløb til en evt. indsigelse mod mangler. Det fremgår af overdragelsesaftalen.

  I kan aftale, at køberen har begrænset mulighed for at gøre indsigelse over for mangler. Det kan fx ske, hvis køber og sælger aftaler et nedslag i prisen i forhold til maksimalprisen.

 • Betaling

  Når boligen er overdraget til køber, vil DEAS udbetale overdragelsessummen til dig. Det sker hurtigst muligt, dog tidligst 14 dage efter den juridiske overdragelsesdag og indsigelsesfristens udløb.

  Inden vi gør dit provenu af overdragelsessummen op, afregner vi evt. pantegæld og udlæg. Vi beder også panthavere og/eller udlægshavere om at give tilsagn om at ville slette hæftelsen.

  Du skal også være opmærksom på, at vi muligvis tilbageholder et beløb til at betale for eventuelle mangler samt et beløb til eventuel efterbetaling af vand- og varmeudgifter. Læs mere om vand- og varmeregnskaber.

  Du vil i de fleste tilfælde modtage afregningen på mail.

  I selve overdragelsesaftalen kan du læse mere om afregningen.

Gå til e-service for at bestille dokumenter i forbindelse med andelsoverdragelsen.

E-Service

Ved en andelsoverdragelse kan du finde relevante formularer her. 

Udfyld online