Husorden sikrer trivsel

Kender du ejendommens husorden? Den er et vigtigt dokument, som sikrer gode rammer for livet i din ejendom. Overholdes husordenen ikke, kan det få konsekvenser.

De fleste udlejningsejendomme har en husorden, som du har fået udleveret, når du flyttede ind. Husordenen indeholder regler om, hvordan man skal bruge ejendommen og opføre sig i ejendommen og lejligheden, så der sikres trivsel og godt naboskab.

Husordenen er ikke ens i alle ejendomme, men der vil typisk være fastsat vilkår om:

  • parkering
  • håndtering af affald og henstilling af genstande på fællesarealer
  • husdyr
  • musik og hensyntagen til andre beboere.

Hvilke regler gælder

Det er ikke kun husordenen, som fastlægger, hvad du som beboer må og ikke må. Der gælder også de almindelige regler om god skik og orden i lejelovens § 79 a.

Konsekvenser

Hvis beboeren i ejendommen ikke overholder ordensreglerne, kan det få konsekvenser – også selvom det ikke er lejeren selv, men eventuelt et medlem af husstanden eller en besøgende, som har udvist en uacceptabel adfærd.

I første omgang vil beboeren som oftest modtage en påmindelse, men hvis adfærden gentager sig, kan det medføre en huslejenævnssag, hvor huslejenævnet kan gøre lejeaftalen betinget i op til et år. Hvis det sker, skal lejeren altså sikre, at der ikke igen sker overtrædelser i det følgende år.

Hvis overtrædelsen af husordenen eller de almindelige regler for god skik og orden er mere alvorlig, har udlejer mulighed for at ophæve lejeaftalen, uden forinden at have indbragt sagen for huslejenævnet. Hvis det sker, er beboeren forpligtet til at flytte med det samme.

Hvad kan du gøre

Når der opstår uoverensstemmelser mellem beboerne, er det vores erfaring, at udfordringen bedst løses ved, at beboerne taler direkte med hinanden og sammen finder en løsning.

Men hvis du som beboer føler dig kraftigt generet af en anden beboers adfærd, har du altid mulighed for at kontakte din administrator, som kan give en påmindelse eller ophæve lejeaftalen.

Det er dog meget vanskeligt at udstede påmindelser, hvis der er tale om indbyrdes uoverensstemmelser.   

Udgivet 14. august 2020

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her

Flere gode råd

Få svar på de spørgsmål, lejere ofte stiller til os

Læs mere