Bæredygtighedspolitik

I overensstemmelse med Disclosureforordningens krav om gennemsigtighed efterlever DEAS Asset Management nedenstående bæredygtighedspolitik i alle finansielle produkter og serviceydelser, vi som FAIF-godkendt partner yder til vores kunder.
 
 • 1. Definitioner

  1.1. I denne politik skal følgende ord og udtryk have følgende betydning:

  Disclosureforordningen: Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 2088/2019 af 27. november 2019.
  FAIF-loven: Lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med senere ændringer.
  Forvalteren: DEAS Asset Management A/S, CVR-nr. 3548 5775.
  Investeringsfonden(e): Den eller de alternative investeringsfonde, som Forvalteren til enhver tid måtte have under forvaltning.
  Niveau II-forordningen: Kommissionens delegerede forordning nr. 231/2013 af 19. december 2012.
  RTS-udkastet: ESA’ernes udkast til den delegerede forordning, der skal fastsætte de reguleringsmæssige tekniske standarder til Disclosureforordningen (Final Report on draft Regulatory Technical Standards) af 2. februar 2021.
  Taksonomiforordningen: Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 852/2020 af 18. juni 2020.

   

 • 2. Baggrund og formål

  2.1 Denne bæredygtighedspolitik er udarbejdet af Forvalterens bestyrelse i henhold til Disclosureforordningens artikel 3, hvorefter det påhviler finansielle markedsdeltagere (herunder forvaltere af alternative investeringsfonde) at offentliggøre en politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocessen.

  2.2 Politikken har til formål at beskrive de principielle retningslinjer for, (i) hvordan Forvalteren vil identificere, måle, styre og overvåge bæredygtighedsrisici som led i risikostyringen af Investeringsfondene, samt (ii) hvordan bæredygtighedsrisiciene integreres i Forvalterens investeringsbeslutningsproces.

  2.3 Udarbejdelsen og implementeringen af denne politik udgør alene en del af de foranstaltninger, som Forvalteren arbejder ud fra med henblik på efterlevelse af Disclosureforordningens regulering. Yderligere foranstaltninger udgør:

  • Implementering af bæredygtighedsrisici i risikostyringsprocessen.
  • Implementering af bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen.
  • Implementering af bæredygtighedsrisici i aflønningspolitikken.
  • Offentliggjort bæredygtighedsoplysningerne på sin hjemmeside.
  • Opfyldt sine oplysningsforpligtelser i det prækontraktuelle investormateriale efter FAIF-lovens § 62.

  2.4 Hverken Disclosureforordningen eller Taksonomi-forordningen angiver konkrete krav til bæredygtighedspolitikkens indhold, ligesom kravene ikke er omtalt i RTS-udkastet. Politikken udtrykker således bestyrelsens bedste forståelse af Disclosureforordningens krav til politikken, fastlagt på baggrund af drøftelser med Forvalterens juridiske rådgivere.

 • 3. Offentliggørelse

  3.1 Direktionen påser, at den seneste version af bæredygtighedspolitikken altid er offentligt tilgængelig på Forvalterens hjemmeside.

 • 4. Personkreds

  4.1 Politikkens retningslinjer gælder for samtlige medarbejdere, som er involveret i Forvalterens risikostyrings- eller porteføljeplejeaktiviteter, samt for alle ledelsesmedlemmer.

  4.2 De relevante medarbejdere er personligt ansvarlige for at gøre sig bekendte med indholdet af nærværende politik.

 • 5. Relevante begreber

  5.1 Disclosureforordningens artikel 3 stiller krav om, at politikken skal redegøre for, hvordan Forvalteren integrerer ”bæredygtighedsrisici” i sin ”investeringsbeslutningsproces”.

  5.2 Indledningsvist er det således væsentligt at få defineret disse to begreber, idet dette er en forudsætning for at Forvalteren kan identificere de korrekte risici og integrere disse i den korrekte proces.

  5.3 ”Bæredygtighedsrisiko” er i Disclosureforordningens artikel 2, nr. 22, defineret som ”en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering”.

  5.4 Det er bestyrelsens opfattelse, at de relevante bæredygtighedsrisici for Investeringsfondene blandt andet omfatter følgende begivenheder og omstændigheder:

  • a. Mangel på relevante naturressourcer, energi- og ressourceanvendelse, vand- og havforhold, biodiversitet, forurening og drivhusgasemissioner.
  • b. Økonomisk og social ulighed, herunder forhold vedrørende integration og arbejdsmarkedsforhold, udsatte lokalområder og sociale uroligheder i bestemte geografiske områder.
  • c. Ledelsesforhold hos tredjemand, herunder etiske forhold på ledelsesniveau, overholdelse af skattelovgivningen og personaleforhold.

  5.5 Ifølge Disclosureforordningen er der kun er tale om en bæredygtighedsrisiko, hvis den pågældende begivenhed eller omstændighed har eller kan have en væsentlig negativ økonomisk indvirkning på investeringens værdi. Disclosureforordningen definerer dog ikke nærmere, hvad der skal forstås ved ”væsentlig” i denne sammenhæng.

  5.6 Bestyrelsen har foreløbigt vurderet, at alene omstændigheder eller begivenheder, der – såfremt de indtræder – skønnes at kunne påvirke det estimerede årlige afkast negativt med mere end 20 pct., bør anses for at være væsentlig. Bestyrelsen følger naturligvis den regulatoriske udvikling nøje og har til hensigt at revidere politikken, når der foreligger praksis vedrørende forståelsen af væsentlighedskriteriet.

  5.7 De ovennævnte bæredygtighedsrisici skal implementeres i Forvalterens ”investeringsbeslutningsproces”. Bestyrelsen forstår ”investeringsbeslutningsproces” som den proces og de undersøgelser, der ligger til grund for Forvalterens beslutning om at erhverve et investeringsaktiv på vegne af en Investeringsfond

  5.8 Beslutninger, som Forvalteren træffer i forbindelse med den løbende drift og vedligeholdelse af et investeringsaktiv, anses ikke som værende en investeringsbeslutning.

  5.9 Bestyrelsen har vurderet – ud fra et generelt forsigtighedsprincip – at der er tale om en investeringsbeslutning i Disclosureforordningens forstand, uanset om den endelige investeringsbeslutning i det konkrete tilfælde skal forelægges for Investeringsfonden til godkendelse, før investeringen kan gennemføres.

 • 6. Identificering af bæredygtighedsrisici

  6.1 Forvalteren forvalter kollektive investeringsporteføljer, som består af forvaltning og drift af fast ejendom til udlejning.

  6.2 Bestyrelsen har i lyset heraf identificeret følgende miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige begivenheder eller omstændigheder, som, hvis de opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en Investeringsfonds:

  • Naturkatastrofer
   En enkeltstående naturkatastrofe (jordskælv, oversvømmelser, orkaner og lignende naturskabte begivenheder) vil potentielt kunne beskadige eller destruere en investeringsejendom.
  • Afgiftsforøgelser på ikke-klimavenlige energiformer
   Ændringer i skatte- eller afgiftsreglerne på ikke-klimavenlige energiformer vil kunne forhøje udgifterne til driften af en investeringsejendom.
  • Stigende vandstande
   Højere vandstande vil kunne reducere værdien af investeringsejendomme i lavt beliggende områder, herunder ved kysterne.
  • Forværrelse af luftkvaliteten
   Luftkvaliteten særligt i de større byer kan have en indvirkning på efterspørgslen på at bebo disse områder, ligesom forringet luftkvalitet kan føre til øget regulering, hvilket kan gøre disse områder mindre attraktive at bebo.
  • Stigende social ulighed
   Økonomisk ulighed kan medføre, at færre kan betale en given husleje i bestemte områder. Dette vil reducere efterspørgslen på dyrere beboelsesejendomme.
  • Ændringer i lejernes krav til bæredygtighed
   Lejernes holdning til bæredygtighed vil influere hvilke krav, lejerne stiller til investeringsejendommenes energimærkning/bæredygtighedsgrad. Dette vil medføre en risiko for værdiforringelse af ikke-bæredygtige investeringsejendomme.
  • Ændringer i det strukturelle arbejdsmarked
   Den fysiske placering af arbejdspladser, herunder universiteter og andre statslige arbejdspladser, vil medføre reduceret efterspørgsel på beboelsesejendomme i byer, hvorfra arbejdspladserne flyttes.
  • Demografiske karakteristika
   Befolkningens gennemsnitsalder og graden af urbanisering påvirker efterspørgslen på forskellige typer af ejendomme i forskellige geografiske områder.
  • Sociale udviklingstendenser
   Udviklingen i gennemsnitligt antal beboere pr. ejendom, gennemsnitligt antal kvadratmeter pr. beboer og antal borgere pr. kvadratkilometer i bestemte områder er eksempler på sociale forhold, der medfører stigninger/fald i behovet for beboelsesejendomme og størrelsen på disse.
 • 7. Implementering af bæredygtighedsrisici i risikostyringen

  7.1 Bestyrelsen har instrueret direktionen i at påse, at de ovennævnte bæredygtighedsrisici indarbejdes i Forvalterens risikostyringsprocesser. Herefter indgår bæredygtighedsrisici på lige fod med øvrige økonomiske risici.

  7.2 Direktionen skal i den forbindelse sikre, at bæredygtighedsrisiciene indarbejdes i de operationelle processer for risikostyringsfunktionen, hvilket kan gennemføres ved opdatering af Forvalterens eksisterende forretningsgange eller ved udarbejdelse af nye.

  7.3 Direktionen skal navnlig integrere de identificerede bæredygtighedsrisici i Forvalterens risikostyringspolitik og de tilhørende forretningsgange. Dette skal sætte risikostyringsfunktionen i stand til at vurdere sandsynligheden for realiseringen af en identificeret risiko, ligesom risikoens potentielle negative økonomiske konsekvenser skal vurderes i denne proces. Ved at kombinere sandsynligheden med den potentielle økonomiske negative konsekvens, skal en given risiko vurderes ud fra en kombineret skala, der definerer, hvor alvorlig risikoen er, samt hvordan den bør håndteres.

  7.4 Der henvises i det hele til Forvalterens risikostyringspolitik, hvori de generelle principper for måling, overvågning og styring af risici er beskrevet.

 • 8. Implementering af bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen

  8.1 Bestyrelsen har endvidere instrueret direktionen i at påse, at bæredygtighedsrisiciene implementeres i Forvalterens investeringsbeslutningsproces, således at enhver investeringsbeslutning, som Forvalteren træffer på vegne af en Investeringsfond, inddrager en vurdering af de bæredygtighedsrisici, der er forbundet med investeringen.

  8.2 Direktionen skal i den forbindelse sikre, at bæredygtighedsrisiciene indarbejdes i de operationelle processer for asset management-funktionen, hvad enten dette sker ved opdatering af Forvalterens eksisterende forretningsgange eller ved udarbejdelse af nye.

  8.3 Direktionen skal navnlig integrere de identificerede bæredygtighedsrisici i Forvalterens investerings- og porteføljeplejepolitik og evt. tilhørende forretningsgange. Dette skal sikre, at asset management-funktionen stedse tager højde for bæredygtighedsrisici i forbindelse med investeringsbeslutningsprocessen, således at der ikke træffes investeringsbeslutninger, uden at der er taget højde for relevante bæredygtighedsrisici.

  8.4 Der henvises i det hele til Forvalterens investerings- og porteføljeplejepolitik, hvori de generelle principper for Forvalterens investeringsforvaltningsvirksomhed er beskrevet.

 • 9. Implementering af bæredygtighedsrisici i lønpolitik

  9.1 Bestyrelsen har i henhold til FAIF-lovens § 20 udarbejdet en skriftlig lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Forvalteren.

  9.2 Bestyrelsen har i lyset af Disclosureforordningens krav om indarbejdelse af bæredygtighedsrisiciene i Forvalterens risikostyringsprocesser gennemgået Forvalterens eksisterende lønpolitik. Det er bestyrelsens opfattelse, at lønpolitikken ikke tilskynder til overdreven risikotagning med hensyn til bæredygtighedsrisici.

  9.3 I Forvalterens lønpolitik indarbejdes følgende afsnit om integration af bæredygtighedsrisici i aflønningspolitikken:

  • Implementering af bæredygtighedsrisici
   Forvalteren har i overensstemmelse med kravene i EU-Forordning 2019/2088 udarbejdet en bæredygtighedspolitik, hvor Forvalteren har identificeret og vurderet de økonomiske bæredygtighedsrisici forbundet med Forvalterens aktiviteter.
   Disse bæredygtighedsrisici indgår i Forvalterens risikostyringsaktiviteter på lige fod med de øvrigt identificerede økonomiske risici.
   Som beskrevet i nærværende politik må der ikke være et misforhold mellem tildelingen af variable løndele til medarbejdere i risikostyrings- eller investeringsbeslutningspositioner og de identificerede økonomiske risici for investorerne. Dette omfatter også bæredygtighedsrisiciene som identificeret i bæredygtighedspolitikken. Bæredygtighedsrisici indgår således på lige vilkår som øvrigt identificerede risici i nærværende politik.”
 • 10. Kontroller

  Direktionen skal sikre, at der for de relevante forretningsområder, hvor bæredygtighedsrisiciene indarbejdes, indføres tilstrækkelige uafhængige interne kontroller til at sikre, at politikkens principper overholdes i det daglige arbejde.

  Bestyrelsen fører løbende kontrol med direktionens implementering af politikken i organisationen. Dette tilsyn føres via den løbende rapportering, jf. pkt. 11.

 • 11. Rapportering til bestyrelsen

  Forvalterens direktion rapporterer én gang årligt til bestyrelsen vedrørende forhold omfattet af denne politik i henhold til bestyrelsens årshjul.

  Bestyrelsen skal hurtigst muligt orienteres om ethvert væsentligt brud på politikken eller evt. underliggende forretningsgange.

 • 12. Revision

  Politikken skal gennemgås og – om nødvendigt – tilrettes af Forvalterens bestyrelse mindst én gang om året med henblik på at sikre, at den til stadighed tager højde for alle relevante bæredygtighedsrisici, som er forbundet med Forvalterens forretningsmodel.

  Ved enhver ændring af politikken, skal politikken opdateres på Forvalterens hjemmeside, ligesom ændringen vil blive begrundet.

Ingen hensyn til negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Af EU Forordning 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (Disclosureforordningen) fremgår, at finansielle markedsdeltagere skal oplyse, hvorvidt man tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

I medfør af artikel 4, stk. 1, litra b skal finansielle markedsdeltagere, herunder forvaltere af alternative investeringsfonde, der ikke tager disse hensyn, på sin hjemmeside offentliggøre, hvorfor man ikke tager hensyn til negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

DEAS Asset Management har vurderet, at udarbejdelse af de omfattende dokumentkrav til overholdelse af EU-kravene ikke i sig selv vil have en gavnlig bæredygtighedsrelateret effekt i forhold til vores nuværende indsats. Det er vores opfattelse, at når udarbejdelsen af dokumenterne ikke i sig selv vil bidrage til en mere bæredygtig investering, skal vores investeringsprodukter ikke fordyres ved øgede omkostninger til overholdelse af detailregulerede dokumentkrav.

Vi skal derfor oplyse, at vi efter definitionen i artikel 4, stk. 1, litra b i EU Forordning 2019/2088 ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Ved Finanstilsynets eventuelle udstedelse af retningslinjer for de omfattende dokumentkrav, vil vi vurdere, hvorvidt omkostningerne ved compliance står mål med investorernes ønske om dokumentkrav.